33 Żydów, Którzy Wpłynęli Na Losy Świata. Od Mojżesza Do Kevina Mitnicka

33 Żydów, Którzy Wpłynęli Na Losy Świata. Od Mojżesza Do Kevina Mitnicka

RUR 493.88
В наличии
4.1 звезд, основано на 59 отзывах
Описание

Podobno obecnie na świecie żyje 14,2 miliona osób narodowości żydowskiej

Описание

Czy wi c aby na pewno w powiedzeniu, e wszystkiemu na wiecie winni s ydzi , nie ma sporo prawdy No, mo e nie wszystkiemu, ale z pewno ci olbrzymiej cz ci

Dobrego i z ego

Dzieje yd w naznaczone s prze ladowaniem i cierpieniem, mimo to jednak ich religia mia a ogromny wp yw na zachodni filozofi , teologi i kultur

Jednak e wp yw yd w na rozw j cywilizacji naszego wiata jest du o wi kszy, ni mog aby na to wskazywa liczebno tego narodu

Pomys siedmiodniowego tygodnia, z regularnie powtarzaj cym si dniem odpoczynku, ma swe r d o w ydowskim szabacie itd., itp

Sam Jezus, za o yciel religii chrze cija skiej, by praktykuj cym ydem, a dziesi cioro przykaza stanowi fundament wsp czesnego systemu etycznego

To stosunkowo niewielki procent ludno ci globu